Syngonium Podophyllum 'Pink Splash'

Syngonium Podophyllum 'Pink Splash'